Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

(INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LA RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)

Szanowni Państwo, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, wszystkie firmy muszą dostosować się do zasad ochrony danych osobowych. W związku z tym, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest LA Restrukturyzacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, osiedle Złotej Jesieni 6 lok. 101, NIP  6783191604, KRS 0000911044.

2. Spółka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych przez nas usług doradztwa restrukturyzacyjnego.

3. Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

4. Do wykonania usługi Spółka potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich klientów. Z tego też względu, Spółka ma prawo odmówić zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie danych osobowych niezbędnych do wykonania zlecenia.

5. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą naszej Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej między Klientem a Spółką (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych usług na podstawie uwag klientów na ich temat (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu weryfikacji czy przy wykonywaniu usługi nie wystąpi konflikt interesów pomiędzy Panią/Panem a innym klientem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 24 PR[1] i art. 157 a PU[2]);
 • w celu utrzymania relacji z Klientami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe, o których Klient poinformuje lub które będą zawarte w dokumentach, które zostały udostępnione w celu wykonania usługi.

7. W zależności od rodzaju usługi i specyfiki danej sprawy, mogą to być w szczególności dane wynikające z Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne tj. z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe, tj. z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344) niezbędne do przeprowadzenia wybranego postępowania , w szczególności takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • stan cywilny;
 • data i miejsce urodzenia;
 • adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji;
 • dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość- adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • NIP, REGON, PESEL;
 • informacje o stanie i sytuacji rodzinnej;
 • informacje o stanie majątkowym;
 • informacje o przebiegu pracy zawodowej;
 • informacje o zawartych umowach oraz ugodach;
 • informacje o posiadanych zezwoleniach, szczególnych uprawnieniach, ukończonych kursach;
 • informacje o zobowiązaniach oraz wydatkach;
 • informacje o zaciągniętych zobowiązaniach- pożyczki, hipoteki, linie kredytowe;
 • informacje o wypłacalności, zagrożeniu brakiem wypłacalności.

8. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, dostawcom usług kadrowo- płacowych, współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo wykonać umowę, w tym firmom kurierskim i pocztowym.

9. Klient ma prawo uzyskać w każdej chwili informacje o podmiotach, które przetwarzają jego dane osobowe pod adresem: biuro@larestrukturyzacja.pl

10. Spółka będzie przechowywać dane osobowe Klienta przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych.

11.Klient ma prawo żądania poprawienia, usunięcia i ograniczenia danych osobowych.

12. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.- szczegóły można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

13. Nie przekazujemy danych Klienta poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).